พนักงานสยามสไมล์

ร่วมงานกับสยามสไมล์

พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร สยามสไมล์การ์ดตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงานการให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและพนักงาน ดังนั้น สยามสไมล์การ์ด จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ สยามสไมล์การ์ด มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า ในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

สยามสไมล์การ์ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ 

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน

สายงานทุกระดับภายใต้สยามสไมล์การ์ด จะได้รับการประเมินและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สยามสไมล์การ์ดดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกันตามแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมาย
พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ และค่าพาหนะ-ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
ทุกระดับสายงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะสยามสไมล์การ์ดเห็นถึงความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
ได้รับส่วนลดสินค้าและบริการจากสยามสไมล์การ์ดในราคาพิเศษ
กิจกรรมภายในองค์กรและนอกสถานที่ทุกๆปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและความคิดสร้างสรรค์ในสายงานอย่างเต็มที่
สยามสไมล์การ์ดมีการจัดพักผ่อนประจำทุกๆปีสำหรับพนักงานทุกคน
ทุกสายงานสามารถปรับย้ายเปลี่ยนสายงานได้ (เมื่อมีตำแหน่งว่าง และอยู่การพิจารณาผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสายงานที่ต้องการย้าย)

1. เจ้าหน้าที่ธุรการเคลม ประจำสาขาสายไหม 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
1.เพศชาย - หญิง 
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
4.หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
2. เจ้าหน้าที่กองทุนสินไหม - 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง 

-  อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

-  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือการเงิน 

-  มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน 

มีประสบการณ์ด้านกองทุนสินไหมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนตามประสบการณ์ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้
3. ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนสินไหม - 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง 

-  อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

-  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือการเงิน 

-  มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน 

มีประสบการณ์ด้านกองทุนสินไหม อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป


เงินเดือนตามประสบการณ์ทำงาน
สมัครงานตำแหน่งนี้
4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาวุโส - 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง 

-  อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

-  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง 

-  มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน 

มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนตามประสบการณ์ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้
5. เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส - ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายสาขา - 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-  ชาย/หญิง 

-  อายุ  25 ปี ขึ้นไป 

-  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือการเงิน 

-  มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน 

มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย  3 ปีขึ้นไป

เงินเดือนตามประสบการณ์ทำงาน

สมัครงานตำแหน่งนี้
6. ธุรการทั่วไปชาย ประจำสำนักงานสายไหม
คุณสมบัติ
1.เพศชาย 
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.วุฒิ ม.3  ขึ้นไป
4.มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
5.หากรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯหรือความสามารถอื่นๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
7. ผู้จัดการบัญชี การเงิน 1 อัตรา ประจำสำนักงานสายไหม
คุณสมบัติ 
1.เพศชาย - หญิง 
2.อายุ 30-45 ปี (สาขาการเงิน-บัญชี) 
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
4.ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป  
5.อัตราเงินเดือน 25.000-50,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
8. แม่บ้าน (ประจำสาขาสายไหม) 5 อัตรา
คุณสมบัติ หญิง
 -อายุ 25 ปีขึ้นไป 
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
9. ผู้ประสานการตลาด (ทั่วประเทศ) หลายอัตรา
คุณสมบัติ -เพศชาย-หญิง
 -อายุ 23 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
-สามารถขับขี่รถยนต์+มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
-หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
10. ผู้จัดการ Callcenter ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์ในสายงาน Callcenter , Telesale หรืองานบริการลูกค้ามาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.อัตราเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
11. เจ้าหน้าที่ Callcenter ประจำสำนักงานสายไหม 5 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7.อัตราเงินเดือน 12,000-15,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
12. พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานสายไหม 5 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป (สาขาการเงิน-บัญชี)
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
4.หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.อัตราเงินเดือน 15.000-18,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
13. ผู้ช่วยผู้จัดการพิจารณาสินไหม ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์การทำงานด้านพิจารณาสินไหม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.อัตราเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
14. สมุห์บัญชี ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี/โท การบัญชี /การเงิน
4.มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี
6.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
7.อัตราเงินเดือน 20,000-40,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
15. ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
6.สามารถดูแลและให้บริการลูกค้าในพื้นที่ได้
7.อัตราเงินเดือน 25,000-50,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
16. เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (ประจำสำนักงานสายไหม) หลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
4.มีความรู้และสามารถใช้คอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

หากมีความรู้ด้านการเงินโรงพยาบาลหรือพยาบาลเบื้องต้น และสามารถออกนอกพื้นที่ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ทั่วประเทศ (ไม่จำกัดจำนวน)
คุณสมบัติ -เพศชาย-หญิง
 -อายุ 21 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ -สามารถขับขี่รถยนต์+มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
-หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
18. เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสาขาเชียงราย หลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
19. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
4.มีประสบการณ์การทำงานบุคคลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.สามารถวางแผน กลยุทธ์ การอบรม ต่างๆได้ 
6.ความคุมดูแล พนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อย 
7.มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรของบริษัทได้ 
8.มีความรู้ความสามารถด้านงานบุคคล สิทธิ กฏหมายแรงงานและสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน รวมถึงด้านประกันสังคม ด้านภาษีอากร 
9.เงินเดือน 30,000 - 50,000 หรือตามประสบการณ์
สมัครงานตำแหน่งนี้
20. เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานสายไหม 3 ตำแหน่ง
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี พยาบาลวิชาชีพ
4.มีใจรักงานในงาน,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาและสามารถวิเคราะห์โรคได้
6.สามารถไปกรุงเทพได้ในบางครั้ง
7.เงินเดือนแรกเริ่ม 20,000 + ขึ้นไป
8.ประกันอุบัติเหตุ
สมัครงานตำแหน่งนี้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.