พนักงานสยามสไมล์

ร่วมงานกับสยามสไมล์

พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร สยามสไมล์การ์ดตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงานการให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและพนักงาน ดังนั้น สยามสไมล์การ์ด จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ สยามสไมล์การ์ด มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า ในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

สยามสไมล์การ์ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ 

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน

สายงานทุกระดับภายใต้สยามสไมล์การ์ด จะได้รับการประเมินและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สยามสไมล์การ์ดดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกันตามแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมาย
พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ และค่าพาหนะ-ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
ทุกระดับสายงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะสยามสไมล์การ์ดเห็นถึงความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
ได้รับส่วนลดสินค้าและบริการจากสยามสไมล์การ์ดในราคาพิเศษ
กิจกรรมภายในองค์กรและนอกสถานที่ทุกๆปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและความคิดสร้างสรรค์ในสายงานอย่างเต็มที่
สยามสไมล์การ์ดมีการจัดพักผ่อนประจำทุกๆปีสำหรับพนักงานทุกคน
ทุกสายงานสามารถปรับย้ายเปลี่ยนสายงานได้ (เมื่อมีตำแหน่งว่าง และอยู่การพิจารณาผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสายงานที่ต้องการย้าย)

1. ผู้ประสานการตลาด (ทั่วประเทศ) หลายอัตรา
คุณสมบัติ -เพศชาย-หญิง
 -อายุ 23 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
-สามารถขับขี่รถยนต์+มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
-หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
2. IT Support ประจำสำนักงานเชียงราย 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5. สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี
6. มีประสบการด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ และระบบ Network พิจารณาเป็นพิเศษ
7. อัตราเงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
3. ผู้จัดการ Callcenter ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์ในสายงาน Callcenter , Telesale หรืองานบริการลูกค้ามาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.อัตราเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
4. เจ้าหน้าที่ Callcenter ประจำสำนักงานสายไหม 5 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7.อัตราเงินเดือน 12,000-15,000
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
5. พนักงานบัญชี ประจำสำนักงานสายไหม 5 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป (สาขาการเงิน-บัญชี)
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
4.หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.อัตราเงินเดือน 15.000-18,000
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงานสายไหม 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
4.หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.อัตราเงินเดือน 10.000-15,000
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
7. ผู้ช่วยผู้จัดการพิจารณาสินไหม ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์การทำงานด้านพิจารณาสินไหม ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.อัตราเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
8. สมุห์บัญชี ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี/โท การบัญชี /การเงิน
4.มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี
6.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
7.อัตราเงินเดือน 20,000-40,000
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
9. ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
6.สามารถดูแลและให้บริการลูกค้าในพื้นที่ได้
7.อัตราเงินเดือน 25,000-50,000
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
10. เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (ประจำสำนักงานสายไหม) หลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
4.มีความรู้และสามารถใช้คอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

หากมีความรู้ด้านการเงินโรงพยาบาลหรือพยาบาลเบื้องต้น และสามารถออกนอกพื้นที่ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ทั่วประเทศ (ไม่จำกัดจำนวน)
คุณสมบัติ -เพศชาย-หญิง
 -อายุ 21 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ -สามารถขับขี่รถยนต์+มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
-หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
12. เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสาขาเชียงราย หลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
13. เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานสายไหม 3 ตำแหน่ง
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี พยาบาลวิชาชีพ
4.มีใจรักงานในงาน,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาและสามารถวิเคราะห์โรคได้
6.สามารถไปกรุงเทพได้ในบางครั้ง
7.เงินเดือนแรกเริ่ม 20,000 + ขึ้นไป
8.ประกันอุบัติเหตุ
Have too often for instant online payday loans is good.
สมัครงานตำแหน่งนี้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.