bodybuilding viagra dosage

 
พนักงานสยามสไมล์

ร่วมงานกับสยามสไมล์

พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร สยามสไมล์การ์ดตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงานการให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและพนักงาน ดังนั้น สยามสไมล์การ์ด จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ สยามสไมล์การ์ด มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า ในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

สยามสไมล์การ์ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ 

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน

สายงานทุกระดับภายใต้สยามสไมล์การ์ด จะได้รับการประเมินและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สยามสไมล์การ์ดดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกันตามแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมาย
พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ และค่าพาหนะ-ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
ทุกระดับสายงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะสยามสไมล์การ์ดเห็นถึงความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
ได้รับส่วนลดสินค้าและบริการจากสยามสไมล์การ์ดในราคาพิเศษ
กิจกรรมภายในองค์กรและนอกสถานที่ทุกๆปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและความคิดสร้างสรรค์ในสายงานอย่างเต็มที่
สยามสไมล์การ์ดมีการจัดพักผ่อนประจำทุกๆปีสำหรับพนักงานทุกคน
ทุกสายงานสามารถปรับย้ายเปลี่ยนสายงานได้ (เมื่อมีตำแหน่งว่าง และอยู่การพิจารณาผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสายงานที่ต้องการย้าย)

1. เจ้าหน้าที่งานมอเตอร์ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

1. เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
3. เป็นผู้ทีมีความรู้เกี่ยวกับงานประกันภัยด้านรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
2. ผู้ช่วยรองกรรมการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
-เพศชาย-หญิง  อายุ 25 ปี ขึ้นไป(ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สาขาสถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.00 ขึ้นไป
-มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
-มีทักษะในการใช้งาน Ms Office เป็นอย่างดี
-มีความระเอียด รอบคอบ กล้าตัดสินใจ
-ขยัน อดทัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
-หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริหารและการประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สมัครงานตำแหน่งนี้
3. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ 
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 22-30 ปี 
3.วุฒิป.ตรี ทุกสาขารัฐศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์ / นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8.อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสาขาสายไหม 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 22-35 ปี
3.วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 
4.มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.เงินเดือน 10,500-15,000

สมัครงานตำแหน่งนี้
5. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำสาขาสายไหม 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ 
1.เพศชาย - หญิง 
2.อายุ 23-30 ปี 
3.วุฒิ ป.ตรี 
4.หากมีประสบการณ์การทำงานธุรการ บัญชี/การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.อัตราเงินเดือน 10,500-15,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ประจำสาขาสายไหม 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 23-35 ปี 
3.วุฒิ ป.ตรี
4.มีประสบการณ์การทำงานฝึกอบรม 1-2 ปี
5.อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
7. แม่บ้าน (ประจำสาขาสายไหม) 1 อัตรา
คุณสมบัติ หญิง
 -อายุ 25 ปีขึ้นไป 
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-หากมีประสบการณ์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
8. เจ้าหน้าที่ Callcenter ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง/ชาย 
2.อายุ 22-35 ปี
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
7.สามารถทำงานเป็นกะได้
8.อัตราเงินเดือน 10,500-20,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
9. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 22-35 ปี (สาขาการเงิน-บัญชี)
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
4.หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.อัตราเงินเดือน 10.500-15,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
10. เจ้าหน้าที่คัดกรองลูกค้า ประจำสำนักงานเชียงราย 3 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.พูดจาฉะฉาน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5.อัตราเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
11. เจ้าหน้าที่บริการสินไหม (ประจำสำนักงานสายไหม) 7 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 22-35 ปี
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
4.มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
5.มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6.เงินเดือน 10,500-20,000 บาท

สมัครงานตำแหน่งนี้
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ (Programmer) ประจำสำนักงานเชียงราย 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง  ยินดีรับน่ักศึกษาจบใหม่
2.สามารถพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรม  ASP.net, VB.net จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.สามารถใช้งาานฐานข้อมูล SQL.Server ได้
4.สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.ขยัน  กระตือรือร้น เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
6.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้(กรุงเทพ)

*****ผู้สมัครต้องนำ PORTFOLIO  มานำเสนอในวันสัมภาษณ์งาน***
สมัครงานตำแหน่งนี้
13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ทั่วประเทศ (ไม่จำกัดจำนวน)
คุณสมบัติ 
-เพศชาย/หญิง
-อายุ 21 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ -สามารถขับขี่รถยนต์+มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
-หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ประจำสำนักงานสายไหม 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์การทำงานบุคคลมา เช่น ประกันสังคม ทำเงินเดือน สวัสดิการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สมัครงานตำแหน่งนี้
15. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสาขากรุงเทพ (สายไหม) 1 ตำแหน่ง
1.ชาย/หญิง  (ชายผ่านเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 22-35 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือการเงิน
4.มีความซื่อสัตย์ขยัน อดทน
5.มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.เงินเดือน 10,500-15,000 บาท
สมัครงานตำแหน่งนี้
16. ด่วน!! - Programmerประจำะสำนักงานเชียงราย 2 อัตรา
สมัครงานตำแหน่งนี้
17. เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสาขาเชียงราย หลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
18. เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ Full time/Part time ประจำสำนักงานสายไหม 1 ตำแหน่ง
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 25-45 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี พยาบาลวิชาชีพ
4.มีใจรักงานในงาน,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาและสามารถวิเคราะห์โรคได้
6.เงินเดือน Full time 20,000 - 30,000 บาท
7.เงินเดือน Part time ตามที่ตกลง

สมัครงานตำแหน่งนี้
19. ด่วน ! เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ประจำสาขาเชียงราย
1.หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี 
4.มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี 
6.อัตราค่าตอบแทนตามโครงสร้างบริษัท
6.มีประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บัญชี ณ สำนักงานเชียงรายมีหลายแผนก อีกทั้งมีการขยายปริมาณงาน จึงต้องการบุคลากรเพิ่มขึ้น สถานที่:ประจำสำนักงานเชียงราย
สมัครงานตำแหน่งนี้
20. เจ้าหน้าที่การตลาด หลายอัตรา ประจำสาขาสายไหม 10 ตำแหน่ง
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 21-35 ปี 
3.วุฒิปวช. ขึ้นไป
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
7.เงินเดือน  10,000.- + คอมมิชชั่น + รถยนต์บริษัท + ทีมงาน ฯลฯ

สมัครงานตำแหน่งนี้
21. พนักงานรับโทรศัพท์ Call Center ชาย 2 อัตรา ด่วน
1.ชาย ทำงานกลางคืนได้ ทำงานเป็นกะได้
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.