พนักงานสยามสไมล์

ร่วมงานกับสยามสไมล์

พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร สยามสไมล์การ์ดตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงานการให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและพนักงาน ดังนั้น สยามสไมล์การ์ด จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ สยามสไมล์การ์ด มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า ในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

สยามสไมล์การ์ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ 

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน

สายงานทุกระดับภายใต้สยามสไมล์การ์ด จะได้รับการประเมินและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สยามสไมล์การ์ดดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกันตามแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมาย
พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ และค่าพาหนะ-ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
ทุกระดับสายงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะสยามสไมล์การ์ดเห็นถึงความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
ได้รับส่วนลดสินค้าและบริการจากสยามสไมล์การ์ดในราคาพิเศษ
กิจกรรมภายในองค์กรและนอกสถานที่ทุกๆปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและความคิดสร้างสรรค์ในสายงานอย่างเต็มที่
สยามสไมล์การ์ดมีการจัดพักผ่อนประจำทุกๆปีสำหรับพนักงานทุกคน
ทุกสายงานสามารถปรับย้ายเปลี่ยนสายงานได้ (เมื่อมีตำแหน่งว่าง และอยู่การพิจารณาผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสายงานที่ต้องการย้าย)

1. เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (ประจำสำนักงานสายไหม) 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
4.มีความรู้และสามารถใช้คอมพิเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5.หากมีความรู้ด้านการเงินโรงพยาบาลหรือพยาบาลเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบ
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขา วิทยาการคอมฯ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
4.มีความรู้ เรื่อง Support Software หรือ IT Operation
5.สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
สมัครงานตำแหน่งนี้
3. รับสมัครด่วน!!! พนักงานฝ่ายการตลาดส่วนกลาง (โครงการโรงเรียนนักขายรุ่น 3)
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 23 - 35 ปี
3.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
4.มีใจรักงานขายและการบริการ/มนุษยสัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและติดต่อประสานงานได้ดี
6.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
7.ค่าตอบแทน 9,000 - 30,000 บาท/เดือน
สมัครงานตำแหน่งนี้
4. เลขานุการ (ประจำสำนักงานใหญ่) เงินเดือน 30,000 - 50,000
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 24 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
4.มีความรอบรู้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก
5.สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
6หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
5. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ทั่วประเทศ) เงินเดือน 15,000 - 30,000
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 27-35 ปี
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
6.สามารถดูแลและให้บริการลูกค้าในพื้นที่ได้
สมัครงานตำแหน่งนี้
6. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1อัตรา (ด่วน) ประจำสำนักงานเชียงราย
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 30 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี - การเงิน
4.มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
7. ผู้ช่วยสมุห์บัญชี (ทั่วประเทศ) เงินเดือน 15,000 - 20,000
คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
- มีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชีตามหลักสรรพากร
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป (สาขาบัญชี)
- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี รับ - จ่าย ตามหลักบัญชี
สมัครงานตำแหน่งนี้
8. สมุห์บัญชี (ทั่วประเทศ) เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี/โท การบัญชี /การเงิน
4.มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี
6.มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
9. ผู้จัดการสาขา (ทั่วประเทศ) เงินเดือน 20,000 - 30,000
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2.อายุ 27-35 ปี
3.วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
5.มีประสบการณ์ทำงาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
6.สามารถดูแลและให้บริการลูกค้าในพื้นที่ได้
7.อัตราเงินเดือน 20,000+ /หรือตามตกลง
8.ประจำภาคเหนือ สาขาเชียงราย พะเยา/พะเยา (เชียงคำ) อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ ลำปาง ลำพูน น่าน พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ เชียงราย
ประจำภาคกลาง สาขาอุทัยธานี - ชัยนาท กาญจนบุรี กรุงเทพฯสายไหม สระบุรี อยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรี จันทบุรี ชัยนาท ราชบุรี เพชรบุรี สิงห์บุรี
ประจำภาคใต้ สาขานครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี กระบี่ พังงา ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาระยอง ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร - อำนาจเจริญ นครราชสีมา เลย อุบลราชธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร อุดรธานี - หนองบัวลำภู สกลนคร ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สมัครงานตำแหน่งนี้
10. เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสาขาเชียงราย หลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
สมัครงานตำแหน่งนี้
11. เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ประจำสาขาเชียงราย 1 ตำแหน่ง
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 27 - 32 ปี
3.วุฒิ ป.ตรี พยาบาลวิชาชีพ
4.มีใจรักงานในงาน,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาและสามารถวิเคราะห์โรคได้
6.สามารถไปกรุงเทพได้ในบางครั้ง
7.เงินเดือนแรกเริ่ม 20,000 + ขึ้นไป
8.ประกันอุบัติเหตุ
สมัครงานตำแหน่งนี้
12. เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสาขากรุงเทพ(สายไหม)
คุณสมบัติ
1.เพศชาย - หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
4.มีความละเอียดรอบคอบในงานด้านเอกสาร
5.มีการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
6.มีใจรักในงานบริการ
7.หากมีความรู้ในเรื่อง Excel สูตรต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.