buy levitra online

 
พนักงานสยามสไมล์

ร่วมงานกับสยามสไมล์

พนักงานคือสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งขององค์กร สยามสไมล์การ์ดตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงาน คือกลไกที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านผลการดำเนินงานการให้บริการที่ดีเลิศแก่ทั้งลูกค้าและพนักงาน ดังนั้น สยามสไมล์การ์ด จึงมีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต และก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

นอกเหนือจากการเลื่อนตำแหน่งตามความสามารถที่เหมาะสมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ย้ายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้วยการจัดอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานและการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ สยามสไมล์การ์ด มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานมีความก้าวหน้า ในสายงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

สยามสไมล์การ์ดมุ่งมั่นที่จะสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่ดีที่สุด คุณจะได้รับเงินเดือนที่ดีและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการเลื่อน เงินเดือนประจำปีตามผล การปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณประโยชน์ที่คุณทำเพื่อบริษัท นอกจากนี้คุณยังจะได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปีตามผลประกอบ การของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคุณ 

ความก้าวหน้าและผลตอบแทน

สายงานทุกระดับภายใต้สยามสไมล์การ์ด จะได้รับการประเมินและผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องทุกๆปี
ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ไม่ว่าจะ อยู่ในหน่วยงานใดของบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ และสามารถ พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
สยามสไมล์การ์ดดูแลสุขภาพและความสุขของพนักงาน ซึ่งมีสภาพการทำงานที่แตกต่างกันตามแต่ละหน้าที่รับผิดชอบ นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมาย
พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ นอกเหนือจากประกันสังคม
เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ และค่าพาหนะ-ค่าเสื่อมสำหรับพนักงานที่ปฎิบัติงานนอกสถานที่
ทุกระดับสายงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เพราะสยามสไมล์การ์ดเห็นถึงความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน มุ่งมั่นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง
ได้รับส่วนลดสินค้าและบริการจากสยามสไมล์การ์ดในราคาพิเศษ
กิจกรรมภายในองค์กรและนอกสถานที่ทุกๆปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขและความคิดสร้างสรรค์ในสายงานอย่างเต็มที่
สยามสไมล์การ์ดมีการจัดพักผ่อนประจำทุกๆปีสำหรับพนักงานทุกคน
ทุกสายงานสามารถปรับย้ายเปลี่ยนสายงานได้ (เมื่อมีตำแหน่งว่าง และอยู่การพิจารณาผู้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาสายงานที่ต้องการย้าย)

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการเบี้ยประกันภัย ประจำสำนักงานเชียงราย 2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
3. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วและพัฒนาตนเองได้
5. เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ 
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
7. หากสามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ในอนาคตได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงานตำแหน่งนี้
2. แม่บ้าน (ประเภทพักประจำ) 1 อัตรา
คุณสมบัติ 
-เพศหญิง
 -อายุ 25 ปีขึ้นไป 
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
-หากมีประสบการณ์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราเงินเดือนตามตกลง
สมัครงานตำแหน่งนี้
3. IT Support ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีความมุ่งมั่นในงาน และ มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5. สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายหรือสาขาอื่นๆได้ดี
6. มีประสบการด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ และระบบ Network พิจารณาเป็นพิเศษ
7. อัตราเงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท
สมัครงานตำแหน่งนี้
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ทั่วประเทศ (ไม่จำกัดจำนวน)
คุณสมบัติ 
-เพศชาย/หญิง
-อายุ 21 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) 
-วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ -สามารถขับขี่รถยนต์+มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
-หากมีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้
5. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 35 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสูงกว่า
4.มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.สามารถวางแผน กลยุทธ์ การอบรม ต่างๆได้ 
6.ความคุมดูแล พนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อย 
7.มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรของบริษัทได้ 
8.มีความรู้ความสามารถด้านงานบุคคล สิทธิ กฏหมายแรงงานและสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน รวมถึงด้านประกันสังคม ด้านภาษีอากร 
9.เงินเดือนตามตกลง
สมัครงานตำแหน่งนี้
6. รับสมัครผู้พิการประจำสำนักงานงานทุกสาขา
1.ชาย/หญิง
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ม.6-ป.ตรี ทุกสาขา
4.สามารถสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้
5.สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้


สมัครงานตำแหน่งนี้
7. พนักงานรับโทรศัพท์ Call Center 2 อัตรา ด่วน
1.ชาย ทำงานกลางคืนได้ ทำงานเป็นกะได้
2.อายุ 21 ปี ขึ้นไป
3.วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา
4.มีใจรักงานขายและบริการ,มนุษย์สัมพันธ์ดี
5.สามารถสื่อสารและ ติดต่อประสานงานได้ดี
6.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
สมัครงานตำแหน่งนี้
บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Copyright ? 2012 by Siam Smile Broker (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.